Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Algemeen

Handelsnaam:                         De maan & terug

Vestigingsadres:                     Lange vorenweg 1 - 3920 Lommel

Telefoonnummer:                   0476 53 81 46

E-mailadres:                           [email protected]  

Ondernemingsnummer:          BE 0732.491.144 

Door een van onze producten te bestellen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.
Bij bestelling dient de klant zelf de algemene voorwaarden door te nemen. Bij bestelling gaat de klant automatisch akkoord met deze voorwaarden.

De Maan & terug heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen, behoudens de wettelijke beperkingen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen de relatie tussen de Koper (hierna ook “je”, “u”, “uw”) en de Verkoper (hierna ook “wij”, “ons”). Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website de maan & terug met betrekking tot de op de website aangeboden producten.

Voordat een verkoop op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Koper duidelijk beschikbaar gesteld.

Door een bestelling te plaatsen aanvaard je dus deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de algemene Verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

Bijkomende voorwaarden van de Koper worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Verkoper aanvaard zijn.

 

Artikel 2 - Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief alle verplicht door de klant te dragen taksen en belastingen.

Momenteel is De maan & terug niet BTW-plichtig, zodat er geen BTW verschuldigd is, doch van zodra De maan & terug wel BTW-plichtig zal worden, zullen de prijzen tevens inclusief BTW uitgedrukt worden.

Indien er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3 - Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Wereld in een Doosje niet. De Wereld in een Doosje is, wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slechts gehouden tot een middelenverbintenis.

De maan & terug is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoekt De maan & terug de klant om vooraf contact op te nemen met De maan & terug.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijd worden aangepast of ingetrokken door De maan & terug.

De maan & terug kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

Artikel 4 - Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en /of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, dienen, om ontvankelijk te zijn, toe te komen op het e-mailadres van de Verkoper: [email protected]

Dit moet binnen de 7 dagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht.

 

Artikel 5- Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beide voorzien in de Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

 

Artikel 6 - Online aankopen

Bij het online aankopen heeft de klant de keuze tussen volgende betalingswijzen:

-  via creditcard

-  via bankkaart

De maan & terug is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van een klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 7 - Levering

Producten worden enkel geleverd in België en Nederland.

Online bestelde producten die op voorraad zijn, worden binnen de vijf werkdagen verstuurd met bpost. Goederen die niet op voorraad zijn, worden binnen de veertien werkdagen verzonden. Indien deze termijn niet gehaald kan worden door bv. vertraging bij de leverancier, dan wordt de klant hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht.

De maan & terug is op geen enkele manier verantwoordelijk voor eventuele vertragingen. Alle leveringstermijnen zijn indicatief.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan De maan & terug.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

De maan & terug kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via bpost. Wij verpakken jullie bestelling op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn.

 

Artikel 8 - Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De maan & terug.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van De maan & terug te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 9 - Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online via www.demaanenterug.be aankopen bij De maan & terug.

De klant heeft het recht om binnen een termijn van veertien kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt veertien kalenderdagen na de dag:

a)  in geval van dienstenovereenkomsten of van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: van de sluiting van de overeenkomst;

b)  voor verkoopovereenkomsten (met inbegrip van overeenkomsten die zowel goederen als diensten betreffen): waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt;

c)  voor overeenkomsten waarbij de klant in dezelfde bestelling meerderen goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt;

d) voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed bestaande uit verschillende zendingen of onderdelen:  waarop de klant of een door de klant aangewezen derden, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit krijgt;

e)  voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode: waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant De maan & terug via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De klant kan hiervoor gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijke geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen.

Als de klant van deze mogelijkheid gebruik maakt, zal De maan & terug onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. e-mail) een ontvangstbevestiging van de herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven, moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan De maan & terug heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan De maan & terug.

De klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van veertien kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt De maan & terug zich het recht voor de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur en/of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment  reeds geleverd is of het moment dat de klant De Wereld in een Doosje ervan in kennis heeft gesteld dat hij/zij de overeenkomst herroept, en dit in vergelijking met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal De maan & terug alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, aan de klant terugbetalen binnen maximum veertien kalenderdagen nadat De maan & terug op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen.

Bij verkoopovereenkomsten kan De maan & terug wachten met de terugbetaling totdat zij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip het eerst valt.

De maan & terug betaalt de klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

In ieder geval zullen de klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

°   dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;

°   de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De maan & terug geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

°   de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

°   de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;

°   de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

°   de levering van de goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

°   de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van de schommelingen van de markt waarop De maan & terug geen invloed heeft;

°   overeenkomsten waarbij De maan & terug specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;

°   de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

°   de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;

°   overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;

°   de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

°   de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant en mits de klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsplicht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

°   de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 10- Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven dagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan De maan & terug of per e-mail aan [email protected] Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht.

Indien de levering moet teruggezonden worden naar De maan & terug, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder artikel 10.

De kosten van verzending vanuit België vallen ten laste van De maan & terug, doch enkel indien het gebrek wordt aanvaard.

Voor verzending vanuit andere landen staat de klant zelf in voor de kosten.

De maan & terug biedt de in de wet voorziene garanties.

De maan & terug is niet aansprakelijk voor overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.

Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt De maan & terug zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

De totale aansprakelijkheid zal nooit meer bedragen dan de totale prijs die de klant heeft betaald voor het schadegeval.

De maan & terug kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diensten van derden (postorderbedrijf).

De maan & terug is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door De maan & terug verzonden producten.

De maan & terug sluit de aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van drukwerk gecreëerd door De maan & terug

 

Artikel 11 - Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover De maan & terug beschikt, is de klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag.

Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van € 25,00 per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt De maan & terug zich het recht voor de niet volledig betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 12 - Privacy

De maan & terug respecteert de privacy van de bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de bezoeker eventueel met zijn bezoek aan de website verschaft, vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Persoonsgegevens worden niet gecommuniceerd aan derde bedrijven voor commerciële doeleinden (wel aan transportbedrijven voor het transport van het te leveren materiaal).

 

Artikel 13 - Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer U een website raadpleegt.

Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat U een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd worden of dat de cookie nadien van uw harde schijf wordt verwijderd. Dit kan u doen via de instelling van uw browser (via de helpfunctie).

Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat U bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 14- Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De maan & terug om een van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 15- Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht - Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op eventuele geschillen.

De rechtbanken van de vestigingsplaats van De maan & terug zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Vanaf 75€ GRATIS verzending! 

© 2019 - 2020 De maan en terug | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Ook een eigen gratis shop?